Thông báo tuyển sinh đại học liên thông

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Băc Giang phôi họp với Viện Đại học Mỏ' Hà Nội tuyển sinh liên thông lên đại học:
- Ngành: Luật Kinh tế
- Hệ Vừa làm vừa học (Tại chức)
 

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Đối tưọ'ng tuyến sinh: Đã tốt nghiệp cao đắng, cao đắng nghề; trung câp
chuyên nghiệp, trung cấp nghề các ngành.
2. Hình thức tuyến sinh: Xét tuyên theo hồ so.
3. Thời gian đào tạo: Từ 4 đến 6 học kì (từ 2 đến 3 năm), tùy theo ngành tốt
nghiệp của bậc học cao đăng, trung cấp.
- Học vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
4. Địa điểm học
Trung tâm Giáo dục thưòng xuyên-Hưóìis nghiệp tỉnh Bẳc Giang (cơ sở 1).
- Địa chỉ: số 832 đưòng Lê Lợi, Phưò'ng Dĩnh Ke, Thành phố Bắc Giang.
5. Hồ sơ đăng kí xét tuyến
- Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu)
- Bản sao họp lệ bằng cao đang, cao đắng nghề; Trung cấp chuyên nghiệp, Trung
cấp nghề các ngành.
- Bản sao bảng điếm bằng Cao đắng/Trung cấp.
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
(Thí sinh có thế tải hồ sơ tại địa chỉ: http://tuyensinh.hou.edu.vn)
6. Thòi gian nhận hồ sơ xét tuyển: Liên tục đến tháng 12/2018
7. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ SO'
8. Học phí: Theo quy định của Viện Đại học Mỏ’ Hà Nội.
9. Địa điếm phát hành và thu hồ sơ
- Phòng 107 - Nhà A- Trung tâm GDTX-Hưóng nghiệp tỉnh Bắc Giang (cơ sỏ' 1).
Địa chỉ: số 832 đưòttg Lê Lọi, Phưòng Dĩnh Ke, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204.3558866
 

Bài tin liên quan

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: CS1: 832 đường Lê Lợi, CS2: đường Lý Tự Trọng, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0204. 854.204

Email: ttgdtxhntinh@bacgiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

VietelStudy