Thông báo đổi tên Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang

Quyết định về việc đổi tên Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang.

Ngày 03 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang thành Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Quyết định

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc
Giang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Giáo dục
thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định.
Điều 2. Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học
tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký lại con dấu và nộp lại con
dấu cũ theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo,
Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước
tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Giáo dục thường xuyên -
Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành./
Thông tin cụ thể xem trong file đính kèm!

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website